Responsable – qui és el responsable del tractament de les dades?

Identitat: Irma Pujol Lopez

Domicili social:
DNI: 48042619N
Telèfon:  648 742 676
Correu Electrònic:  info.unioncanina@gmail.com

Nom del domini: unioncanina.com

 

Finalitats – amb quines finalitats tractem les teves dades?

En compliment del que disposa el Reglament Europeu 2016/679 General de Protecció de Dades, t’informem que tractarem les dades que ens facilites per:

 • Gestionar la contractació de serveis que realitzi a través de la Plataforma, així com la facturació i lliurament corresponent.
 • Remetre periòdicament comunicacions sobre serveis, esdeveniments i notícies relacionades amb les activitats desenvolupades per UNIONCANINA.COM per qualsevol mitjà (telèfon, correu postal o email), llevat que s’indiqui el contrari o l’usuari s’oposi o revoqui el seu consentiment.
 • Remetre informació comercial i / o promocional relacionada amb el sector de serveis contractats i valor afegit per a usuaris finals, llevat que s’indiqui el contrari o l’usuari s’oposi o revoqui el seu consentiment.
 • Donar compliment a les obligacions legalment establertes, així com verificar el compliment de les obligacions contractuals, incloïa la prevenció de frau.
 • Cessió de dades a organismes i autoritats, sempre que siguin requerits de conformitat amb les disposicions legals i reglamentàries.

 

 

Categories de dades – Quines dades tractem?

Derivada de les finalitats abans esmentades, a UNIONCANINA.COM gestionem les següents categories de dades:

 • Dades identificatives
 • Metadades de comunicacions electròniques
 • Dades d’ informació comercial. En cas que l’ usuari faciliti dades de tercers, manifesta comptar amb el consentiment d’ aquests i es compromet a traslladar-li la informació continguda en aquesta clàusula, eximint UNIONCANINA.COM de qualsevol responsabilitat en aquest sentit.
 • No obstant això, UNIONCANINA.COM podrà dur a terme les verificacions per constatar aquest fet, adoptant les mesures de diligència deguda que corresponguin, conforme a la normativa de protecció de dades.

 

 

Legitimació – ¿quina és la legitimació per al tractament de les teves dades?

El tractament de dades la fi del qual és l’enviament de butlletins periòdics (newslettering) o altres mitjans, sobre serveis, esdeveniments i notícies relacionades amb la nostra activitat professional es basa en el consentiment de l’interessat, sol·licitat expressament per dur a terme aquests tractaments, d’acord amb la normativa vigent.
A més, la legitimació per al tractament de les dades relacionades amb ofertes o col·laboracions es basen en el consentiment de l’usuari que remet les seves dades, que pot retirar en qualsevol moment, si bé això pot afectar la possible comunicació de forma fluida i obstrucció de processos que desitja realitzar.
Finalment, les dades es podran utilitzar per donar compliment a les obligacions legals aplicables a UNIONCANINA.COM.

 

Termini de Conservació de les Dades – Per quant temps conservarem les teves dades?

UNIONCANINA.COM conservarà les dades personals dels usuaris únicament durant el temps necessari per a la realització de les finalitats per a les quals van ser recollides, mentre no revoqui els consentiments atorgats. Posteriorment, en cas de ser necessari, mantindrà la informació bloquejada durant els terminis legalment establerts.

 

A quins destinataris es comunicaran les teves dades?

Les teves dades podran ser accedides per aquells proveïdors que presten serveis a UNIONCANINA.COM, com ara serveis d’allotjament, eines de màrqueting i sistemes de contingut o altres professionals, quan aquesta comunicació sigui necessària normativament, o per a l’execució dels serveis contractats.

UNIONCANINA.COM ha subscrit els corresponents contractes d’encàrrec de tractament amb cadascun dels proveïdors que presten serveis a UNIONCANINA.COM, amb l’objectiu de garantir que aquests proveïdors tractaran les teves dades de conformitat amb el que estableix la legislació vigent.

També podran ser cedits a les Forces i Cossos de Seguretat de l’ Estat en els casos que existeixi una obligació legal.

Bancs i entitats financeres, per al cobrament dels serveis.
Administracions públiques amb competència en els sectors d’ activitat, quan així ho estableixi la normativa vigent.

 

Seguretat de la Informació – Quines mesures de seguretat implantem per cuidar les seves dades?

Per protegir les diferents tipologies de dades reflectides en aquesta política de privacitat durà a terme les mesures de seguretat tècniques necessàries per evitar la seva pèrdua, manipulació, difusió o alteració.

 • Encriptació de les comunicacions entre el dispositiu de l’ usuari i els servidors de UNIONCANINA.COM.
 • Encriptació de la informació en els propis servidors de UNIONCANINA.COM.
 • Altres mesures que evitin l’ accés a les dades de l’ usuari per part de tercers.
 • En aquells casos en què UNIONCANINA.COM compti amb prestadors de servei per al manteniment de la plataforma que es trobin fora de la Unió Europea, aquestes trasferències internacionals s’ hagin regularitzades atenent el compromís de UNIONCANINA.COM amb la protecció, integritat i seguretat de les dades personals dels usuaris.

 

 

Drets – Quins són els teus drets quan ens facilites les teves dades i com pots exercir-los?

Tens dret a obtenir confirmació sobre si a UNIONCANINA.COM estem tractant dades personals que et concerneixen, o no.

Així mateix, tens dret a accedir a les teves dades personals, així com a sol·licitar la rectificació de les dades inexactes o, si s’escau, sol·licitar la seva supressió quan, entre altres motius, les dades ja no siguin necessàries per a les finalitats que van ser recollides.

En determinades circumstàncies, podràs sol·licitar la limitació del tractament de les teves dades, cas en el qual únicament les conservarem per a l’exercici o la defensa de reclamacions.
En determinades circumstàncies i per motius relacionats amb la teva situació particular, podràs oposar-te al tractament de les teves dades. UNIONCANINA.COM deixarà de tractar les dades, excepte per motius legítims imperiosos, o l’ exercici o la defensa de possibles reclamacions.

Així mateix, pots exercir el dret a la portabilitat de les dades, així com retirar els consentiments facilitats en qualsevol moment, sense que això afecti la licitud del tractament basat en el consentiment previ a la seva retirada.

Finalment, t’informem que pots dirigir-te davant l’Agència Espanyola de Protecció de Dades i altres organismes públics competents per a qualsevol reclamació derivada del tractament de les teves dades personals.

 

Modificació de la política de privacitat

UNIONCANINA.COM podrà modificar la present Política de Privacitat en qualsevol moment, sent publicades les successives versions en el Lloc Web. En qualsevol cas, UNIONCANINA.COM comunicarà amb previ avís les modificacions de la present política que afectin els usuaris per tal que puguin acceptar les mateixes. La present Política de Privacitat es troba actualitzada a data 10/05/2023. UNIONCANINA.COM (ESPANYA). Reservats tots els drets.